Přihlásit     |     Registrace Položek: prázdný     |     Vaše cena: 00 Kč


Informace o zpracování osobních údajů

(objednávka, dotaz, registrace)

Vážíme si vašeho soukromí, důvěry i vaší přízně, zároveň vám chceme poděkovat, že navštěvujete naše stránky. Vaše soukromí bereme velmi vážně, proto vám garantujeme, že s vašimi osobními údaji nijak neobchodujeme a používáme je pouze k účelům, pro které jste nám je předali.

Pro vyřízení objednávky u nás není potřeba se registrovat. Při objednávce zboží po vás pro splnění smlouvy požadujeme pouze tyto nejnutnější data.

Osobní údaje nutné k uzavření objednávky

Fyzická osoba (nejste podnikatel)

Pokud budete chtít zboží zaslat na vaši adresu, budeme potřebovat tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení – musíme vědět komu zboží zaslat
Úplná poštovní adresa – musíme vědět kam máme zboží zaslat 
Telefon – pro potřeby dopravce a také pokud bychom potřebovali něco s vámi projednat, nebo vás o zboží informovat.
E-mail – pro potvrzení objednávky a zaslání údajů pro platbu. Také informování o tom, kde se váš balík nachází.

Pokud si zboží vyzvednete u nás, potřebujeme znát pouze tyto osobní údaje:
Jméno a příjmení musíme vědět komu zboží zaslat
Telefon – pro potřeby dopravce a také pokud bychom potřebovali něco s vámi projednat, nebo vás o zboží informovat.
E-mail – pro potvrzení objednávky, zaslání údajů pro platbu. Také informování o tom, kde se váš balík nachází.

Bankovní spojení – toto od Vás budeme potřebovat v případě, že Vám budeme vracet peníze za zboží.

Podnikající fyzická nebo právnická osoba:

Pro vystavení faktury:

  • Název firmy
  • Úplnou poštovní adresu
  • DIČ

Jméno a příjmení – musíme vědět komu zboží zaslat (popřípadě kontaktní osoba na firmě, která zboží převezme).
Telefon – pro potřeby dopravce a také pokud bychom potřebovali něco s vámi projednat, nebo vás o zboží informovat.
E-mail – pro potvrzení objednávky a zaslání údajů pro platbu. Také informování o tom, kde se váš balík nachází.

Bankovní spojení – toto od vás budeme potřebovat v případě, že vám budeme vracet peníze za zboží.

Pokud máte na nás dotaz, rádi bychom vám na něj odpověděli, proto potřebuje znát:

Jméno a příjmení (popřípadě přezdívku) musíme vědět, jak vás oslovit
Telefon – kdybychom potřebovali něco s vámi projednat, nebo vás o něčem informovat.
E-mail – pro odeslání naší odpovědi

Pro vaši registraci po vás požadujeme tyto základní osobní údaje:

Jméno a příjmení – musíme vědět komu případně objednané zboží zaslat
Úplná poštovní adresa – musíme vědět kam máme případně objednané zboží zaslat 
Telefon – pro potřeby dopravce a také pokud bychom potřebovali něco s vámi projednat, nebo vás o zboží informovat.
E-mail – pro potvrzení registrace a pro následné přihlášení, Heslo – pro chráněný přístup do vašeho profilu.

To je vše, žádné další osobní údaje od vás nepožadujeme. Tyto údaje budou uloženy po dobu max. 2 let.

Osobní údaje zpracováváme v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

___________________________________________________________________________

Kdo zpracovává vaše osobní údaje:

Správcem vašich osobních údajů je Bronislav Slabý, IČ: 01754963, DIČ: CZ6904215241, Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Kopřivnice.

Kontakt údaje na správce:
Pro korespondenci prosím využijte adresu: Bronislav Slabý, Lubina 551, 742 21 Kopřivnice, emailová adresa: info@krbyslaby.cz, telefon +420 724 852 428, +420 724 443 790.

Zákonný důvod pro zpracování osobních údajů:
Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy – a to k zajištění a dodání vámi objednaného zboží, poradenství a konzultaci. Námi požadované osobní údaje jsou nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a Správcem.

Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování dle čl. 22 nařízení.

Doba uložení / zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Rozsah zpracování osobních údajů:
Zpracováváme pouze údaje bezpodmínečně nutné pro plnění smlouvy – jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.
V případě potřeby vás požádáme o číslo účtu, na které vám vrátíme vaše finance.

Další příjemci osobních údajů: 

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány i třetími stranami. Jde o firmy, které nám zprostředkovávají služby nezbytné pro zajištění chodu e – shopu.

Jedná se o tyto společnosti:
- Česká pošta s.p. (doprava zboží) IČ 47114983
- FIO banka a.s. (finanční služby) IČ61858374

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány do třetí země (do země mimo EU), nebo jiné mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů – tedy vaše práva:
Ze zákona máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz – popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a na jejich přenositelnost.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo od Správce požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategorii, rozsahu a veškerých dostupných informacích o jejich zdroji a plánované době zpracování.

Právo na opravu nebo výmaz
Správce má povinnost bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, vy máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, a to v případě, že je dán jeden z těchto údajů:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

- subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

-  subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;

- osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

-  osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;

-  osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat omezení zpracování po Správci v těchto případech:

-  subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

- zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

-  Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo vznést námitku
Toto právo se vztahuje na vaše osobní údaje, které se zpracovávají za účelem přímého marketingu. V tomto případě máte právo zrušit možnost používání vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytli Správci a předat tyto data jinému Správci, a to v případě že:

  1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně
  2. zpracování se provádí automatizovaně.

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů došlo porušení, či je porušováno právo, máte mimo jiné možnost podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout.
Poskytnutí těchto údajů je ale nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít a z naší strany ji splnit.